Prognozy oddziaływania na środowisko

  • Przykładowa treść fragmentu prognozy oddziaływania na środowisko

    Przykładowa treść fragmentu prognozy oddziaływania na środowisko

Wykonuję prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (MPZP),
  • projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP),
  • innych dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym.

Sporządzane przeze mnie prognozy oddziaływania na środowisko wyróżniają się między innymi:

  • wysoką jakością części opisowej, w której kładę nacisk na użyteczność formułowanych dla zespołu projektowego wniosków środowiskowych,
  • zastosowaniem nowoczesnych metod analiz przestrzennych,
  • rzetelnością przeprowadzanych inwentaryzacji terenowych i precyzją odwzorowania jej wyników na mapach,
  • przejrzystą strukturą i bogatą szatą graficzną opracowania.

 

Cenę sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustalam indywidualnie. Zależy ona głównie od terminu realizacji, stopnia złożoności analizowanego dokumentu planistycznego, poziomu skomplikowania warunków środowiskowych analizowanego obszaru. Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia kosztu sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla określonego projektu opracowania planistycznego.

Script logo