Szkolenia QGIS

Przykładowy zakres trzydniowego kursu podstawowego QGIS:

Pierwsze spotkanie – wprowadzenie do QGIS:

 • krótkie wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej;
 • instalacja i konfiguracja programu QGIS;
 • tworzenie, edytowanie i stylizowanie warstw wektorowych (idea podziału warstw ze względu na geometrię obiektów, stylizowanie proste oraz złożone w oparciu o atrybuty bazodanowe obiektów);
 • podstawowe operacje na bazach danych (selekcjonowanie obiektów na podstawie ich atrybutów bazodanowych, tworzenie nowych atrybutów kalkulatorem pól, liczenie powierzchni itp.).

Drugie spotkanie – podstawy analiz przestrzennych:

 • podstawowe analizy przestrzenne, algebra mapowa (analiza sąsiedztwa obiektu, liczenie intensywności zjawisk reprezentowanych przez obiekty graficzne, zmiana geometrii obiektów w oparciu o operacje algebraiczne);
 • praca z warstwami rastrowymi i gridowymi (stylizowanie warstw rastrowych, tworzenie warstw gridowych, tworzenie map hipsometrycznych, cieniowanie, obliczanie spadku terenu);
 • zewnętrzne źródła danych przestrzennych, usługi sieciowe;
 • redakcja i wydruk map;
 • współpraca z użytkownikami innych programów GIS, konwersja formatów oraz układów współrzędnych ;
 • zasady gisowego BHP (najczęstsze problemy na linii import-eksport , utrzymywanie „czystości” danych, kontrola topologii).

Trzecie spotkanie – wstęp do zaawansowanych analiz przestrzennych:

(szczegółowy zakres dostosowany do indywidualnych życzeń zebranych w trakcie szkolenia)

 • analiza wybranych wskaźników urbanistycznych takich jak: wskaźnik intensywności zabudowy, powierzchnia zabudowy, kubatura, gęstość zabudowy;
 • wyznaczanie stref optymalnej lokalizacji planowanych inwestycji (np. elektrowni wiatrowych) wraz z przestrzenną analizą ograniczeń prawnych i środowiskowych;
 • określanie potencjalnego zasięgu widoczności projektowanych obiektów oraz intensywności ich oddziaływania na krajobraz;
 • analizy demograficzne w dowolnej jednostce powierzchni: gęstość zaludnienia, liczba mieszkańców, struktura wiekowa;
 • metody automatyzacji analiz przestrzennych.

Zalecana forma szkolenia:

 • warsztaty w grupie maksymalnie ośmioosobowej;
 • optymalnie 3 spotkania po 6-8 godzin.

 

W przypadku grup korzystających już z programu Qgis, organizuję zaawansowane warsztaty tematyczne dostosowane do specyfiki określonej branży (przykład). Największe doświadczenie posiadam w szkoleniu grup związanych zawodowo z planowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i infrastrukturą. Jednak równie chętnie pochylę się nad unikalną specyfiką innych branż.

 

Uczestników zaopatruję w materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz drukowanej. Zestawy danych ćwiczeniowych mogę dostosować indywidualnie pod kątem potrzeb zleceniodawcy. Aktualnie bazują one głównie na danych przestrzennych województwa pomorskiego (w szczególności takich miast jak: Gdańsk, Sopot, Gdynia). Wszystkim słuchaczom wydaję zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.

Script logo